Algemene Leden Vergadering 2022 ; Uitnodiging.

Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag

Opgericht 24 april 1946 aangesloten bij de B.F.V.W

Voorzitter: R.Hoekstra De Nova Cura 189 9207 BS Drachten 514323

Secretaris: A.Mook Kommisjewei 1A, 9217 RL Nijega. 06-27570372

Penningmeester: W.Landheer Westerstraat 54 9203 AL Drachten 0646349921

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering en nazorgavond.

Datum:Maandag 26 september 2022. Tijdstip: 19:30 uur Plaats: Kinderboerderij De Naturij, Oude Slingeweg 4, Drachten.

( vanwege de heersende vogelgriep dus NIET bij de Fûgelhelling).

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen van de jaarvergadering en nazorgavond 24 februari 2020 (Teapert).
 4. Jaarverslagen 2020 en 2021(zie Teapert).
 5. Financieel jaarverslag 2020 en 2021 van de penningmeester (zie Teapert).
 6. Verslag kascommissie. Er moet een nieuw lid van de kascommissie benoemd worden en een nieuw reservelid.
 7. Ook dit jaar stelt het bestuur voor een bedrag van €250,- te schenken aan de Fûgelhelling.
 8. Verslag nazorgcommissie: dhr. D. Hoekstra.
 9. Verslag nestkastengroep: mevr. H. de Jong.( zie Teapert).
 10. Bestuursverkiezing:Aftredend en herkiesbaar R.Hoekstra, D.Hoekstra en G.J.Wester. Andere kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden.
 11. Uitreiking beker vinder eerste kievitsei van onze wacht.
 12. Excursie in 2023.
 13. W.v.t.t.k.
 14. Rondvraag.
 15. Pauze met verkoop van loten en uitschrijven nazorgpassen.
 16. Verloting met leuke prijzen als gebak, droge worst, nestkasten etc.en sluiting.

Noot: Van een behoorlijk aantal leden hebben wij geen mailadres. Het zou voor ons handiger zijn als we van zoveel mogelijk leden wel het mailadres hebben, zodat we sneller kunnen communiceren en er wellicht minder papier nodig is. Het verzoek is om uw mailadres door te mailen aan de penningmeester (wlandheer@xs4all.nl) of via het contactformulier op de site www.vogelwachtdrachten.nl of via het contactformulier op de site van de BFWV.

Namens het bestuur,

R.Hoekstra.